Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

fruneman
20:01
4172 7afc
Reposted fromNux Nux viapotatos potatos

May 22 2019

fruneman
21:04
2117 d5e0 500

May 20 2019

fruneman
21:11
2738 11f3 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viapsygate psygate

May 17 2019

fruneman
14:43
6630 1eaf 500
Reposted frombojesiewody bojesiewody viaserv serv
fruneman
14:43
6781 4c18 500
Reposted fromoll oll viaserv serv
fruneman
14:43
Reposted fromshakeme shakeme viakobiety kobiety
fruneman
06:51
8382 4ca4 500
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
fruneman
06:51

May 16 2019

fruneman
21:03
Reposted fromFlau Flau viapsygate psygate
fruneman
21:02
fruneman
21:00
1237 bc0a
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaQudaci Qudaci
fruneman
20:59
7713 7bf6 500
Reposted fromsavatage savatage viakobiety kobiety
fruneman
20:57
in the moment via mrlovenstein
Reposted fromanabee anabee viajustonebullet justonebullet
fruneman
20:56
7314 ac84
Reposted frompastainmy pastainmy viajustonebullet justonebullet
fruneman
20:55
7238 ce23 500
Reposted frompunisher punisher viajustonebullet justonebullet
fruneman
20:55
8544 9248 500
Ostatnio mój wolny czas poświęciłam na zwiedzanie rezerwatów. Osobiście wkurzyłam się na to jak bardzo ludzie nie szanują takich miejsc. Wzięłam więc worek i zaczęłam sprzątać. Nie prosiłam o pomoc, ale praktycznie wszyscy śmiali się. Reszta udawała że nie widzi. Coś jak z sprzątaniem duszy. Każdy niby wspiera, kibicuje. Ale ludzie i tak będą się śmiać że pochylasz się nad brudami.  Czystej i poukładanej duszy wam życzę 
fruneman
20:54
6315 d933
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viaQudaci Qudaci
fruneman
20:48
3003 5f69 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaQudaci Qudaci
fruneman
20:47
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viaQudaci Qudaci
fruneman
20:34
6373 8e2b 500
Reposted fromfungi fungi viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl